Integritetspolicy

Föreningen ansvar för behandlingen av personuppgifter GDPR

Föreningen eDIT org.nr. 802509-1367, nedan kallad föreningen, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
För att bedriva verksamheten behöver föreningen spara vissa personuppgifter så som för och efternamn, person/organisationsnummer, samt kontaktuppgifter (mejladress, postadress samt telefonnummer).
Vid medlemsregistrering samlar vi in uppgifter för att säkerställa att vi får rätt uppgifter så vi kan nå medlemmen med information samt administrera medlemmarnas intressen.

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Ändamål med behandlingen                    Laglig grund för behandlingen

Hantering av medlemskap                       Avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse

Deltagandet i olika aktiviteter                   Samtycke

Kontakt med föreningens medlemmar   Samtycke och fullgörande av rättslig förpliktelse

Sparande och gallring

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss och ytterligare ett år framåt. Därefter tas alla uppgifter bort.

Registerutdrag

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina personuppgifter. Föreningen skall vid begäran av registerutdrag förse dig med de personuppgifter föreningen har om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen tills de blir ändrade.

Rätt att få uppgifterna raderade

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke, och detta återkallas
  • Om uppgifterna används för direktmarknadsföring och du motsätter detta
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och att det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot marknadsföring.

Du kan närsomhelst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontakta föreningens personuppgiftsansvarig för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, www.datainspektionen.se

Föreningen eDIT, Ett Dalsland i Tillväxt org.nr 802509-1367 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt.

Kontaktuppgifter:

eDIT – Ett Dalsland i Tillväxt, Ängsvägen 10, 668 32 Ed
e-post: info@ettdalslanditillvaxt.se
tel: 0730-35 58 50

Styrelsen eDIT