eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

ETT DALSLAND I TILLVÄXT

“Vi samverkar för lokal kompetensutveckling utifrån våra medlemmars behov. Tillsammans främjar vi ett attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland”

Kalendarium  – PÅ GÅNG

Kompetensutveckling för anställda är en bra investering och avgörande för ett företags överlevnad!

Kunskap i Dalsland!

Aktuellt:

__________________________________

Årsmöte Protokoll 2023-03-07

Nu kan ni läsa protokollet ifrån årsmötet

Protokoll Årsmöte 2023
__________________________________

Utbildning i Heta arbeten 2023-10-30 i Bengtsfors.

Endagskursen genomförs enligt Svenska brandskyddsföreningens regelverk.

Efter genomförd utbildning med godkända prov får deltagare utbildningsbevis av Svenska Brandskyddsföreningen,

ett certifikat för Heta Arbeten som är giltigt i fem år.

Anmälan: anmalan@ettdalslanditillvaxt.se
__________________________________

Truckutbildning

Det finns önskemål om truckutbildning klass A och klass B. Vi behöver fler deltagare för att kunna köra utbildningen i Dalsland.

Är ni intresserade, skicka intresseanmälan!

Utbildningen fullbokad

__________________________________

 

Vi utbildar det dalsländska näringslivet. Våra utbildningar är resultatet av vår kompetensenkät, av samtal och möten med företag i vårt landskap där vi fokuserar på de önskemål och behov som finns. Utbildningarna genomförs verksamhetsnära i Dalsland.

Tillsammans med människor, näringsliv och kommuner vill vi driva Dalsland framåt.

Bli medlem

 Välkommen till eDIT
Årsmöte 2023

Tid: 
Tisdag 7 mars 2023, kl 18:00 – 19.00

Plats: 
Ahlstrom Munksjö Paper AB, Strandvägen 7 Billingsfors
Vägbeskrivning:
Huvudkontoret
Sväng av efter kanalen söderifrån och innan kanalen norrifrån, står skyltat ”Munksjö Huvudkontor”. Kör längs kanalen tills en stor byggnad i gult tegel.

Dagordning: 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Redovisning av
  1.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 11. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  3. 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  4. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 12. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

Samtliga årsmötesdokument finns tillgängliga på föreningens hemsida www.ettdalslanditillvaxt.se från 2023-02-28.

Vi bjuder på fika.

 OBS! Anmälan om deltagande via mail till anmalan@ettdalslanditillvaxt.se

Styrelsen hälsar alla hjärtligt VÄLKOMNA!

Energirådgivning för företag!

Föreläsning & diskussion

Torsdag 1 dec, kl. 17:30 på Sparbanken i Mellerud

Webbdeltagande från 18:00

Vi bjuder på fika.

Anmälan: anmalan@ettdalslanditillvaxt.se

anmäl före 29 nov., ange närvaro på plats eller web

 Medarrangörer:

Energirådgivning

Framtidsstudie eDIT!

eDIT – ett Dalsland I Tillväxt, har under 2020 tillsammans med Dalslandskommunerna kommit överens om att genomföra en framtidsstudie för att hitta de rätta formerna för eDIT’s verksamhet. Studien har finansierats av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Studien har visat att förutom finansiärerna har kommunerna, näringslivet och andra aktörer i Dalsland alla varit positiva till eDIT’s verksamhet och bidragit med synpunkter på eDIT’s framtida inriktning.

Vi kommer nu att styra verksamheten enligt ett flertal av studiens förslag, som också är i linje med eDIT’s grundidéer.

 

Läs Framtidsstudien i sin helhet här:

Har du förslag, synpunkter och vill du dela med dig av dina tankar kring eDITs verksamhet hör av dig till info@ettdalslanditillvaxt.se

Hur mår
företagen i
Dalsland?

Vi uppmanar företagare i Dalsland att ni hör av er till eDIT: Vi vill veta hur ni mår, hur det går för er och vad ni tror om tiden framöver. Vi vill belysa och lyfta de behov som ni har genom att skriva en rad om er här!

Vill du dela med dig och berätta om hur ditt företag mår hör av dig till info@ettdalslanditillvaxt.se

Kravutbildningar

eDIT erbjuder efterfrågade kravutbildningar i linje med arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Exempel på löpande kravutbildningar är Heta Arbeten, Fallskydd, Ställningsbygge, Motorsåg etc.
Läs mer

Enkätsvar 2019

2019 års kompetensenkät och dess resultat presenteras här: